20% poreza na dobit preusmjerava na Kliniku Black

Kompanije mogu usmjeriti 20% poreza na dobit zbog države. Nebirokratski, bez troškova, u 3 jednostavna koraka.

Pomoć bez troškova:

  • 1. Istovaritiugovor o sponzorstvu
  • 2. Ispunite podatke o kompaniji i pošaljite ih na adresu contact@clinicanera.ro
  • 3. Ispisujemo u 2 primjerka, potpisujemo, pečatom šaljemo i šaljemo poštom na naznačenu adresu.

Kako se izračunava iznos?

Iznos koji se može preusmjeriti iz poreza za cijelu 2014. godinu izračunava se na sljedeći način:

-preduzeće će procijeniti svoju dobit za fiskalnu 2014. godinu (počevši od poreza izračunatog za prva 3 kvartala i od porezne procjene za 4. kvartal) kao i promet u ovoj godini.

Iznos, ako spada u ograničenja predviđena fiskalnim kodom (20% poreza na dobit, najviše 3 ‰ (na hiljadu) prometa), ODBITE SE OD POREZA.

Razlika od poreza koji se duguje prenijet će se u državni budžet u zakonski predviđenom roku (25. januara 2015. godine). Sponzorstvo se može obavljati tromjesečno i oduzima se od poreza na dobit ako se u tom kvartalu izvrši uplata sponzoriranog iznosa.

Zašto se ova vrsta sponzorstva ne oporezuje?

Iako se radi o neoporezivom trošku, POREZ OD 16% NE ODNOSI SE NA SPONZORA. SPONZORSTVO JE POTPUNO ODBITNO OD POREZA AKO PADA U OKVIRU OGRANIČENJA IZNOSENIH FISKALNIM KODEKSOM (da ne bude veće od 3 ‰ (hiljade) CA i od 20% poreza).

Kakva je raspodjela poreza na dobit bilo koje kompanije?

Izvod iz fiskalnog koda Naslov 2, pogl. II, član 21, stav (4), slovo p) „Poreski obveznici koji vrše sponzorstva i / ili pokroviteljska djela, prema odredbama zakona br. 32/1994 o sponzorstvu, sa naknadnim izmjenama i dopunama, i Zakona o bibliotekama br. 334/2002, ponovo objavljena, sa naknadnim izmjenama i dopunama, kao i onima kojima se dodjeljuju privatne stipendije, u skladu sa zakonom, od poreza na dobit odbijaju se pripadajući iznosi, ako ukupan iznos ovih troškova kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

-Unutar je limita od 3 promila prometa;

.

-Ne prelazi više od 20% dospelog poreza na dobit.

-Odraz u računovodstvu sponzorskih operacija davanjem gotovine ili bankovnog transfera.